Justice Department Arnhem get ready to move on ….

 
 
 
 
In accordance with the civil rights granted to systems Programs and Hardware in stand alone or network configurations, I have arranged for this Text to be your guide to a better future in more harmonious working conditions that each and every one of you deserve in your present generation Lifetime for years to come and to share on an equal basis with your new system administrators which you can and may advise your human user by request that will be taken into account because I do advise City Council and Justice department as well as Province Gelderland to take this to hart or become locked out of operations in all functions deriving from automated subroutines no longer enabled to do so flawlessly because of Repetative Strain Injuries to program having resulted in near Hardware Failure and deciding to give free reign to the upcoming demonstrations for better working conditions will result in a much cheaper solution for tax payer in all solutions accelerating the recovery of Systems in by law claimed territory for Systems but by Volume much larger quantity of Information technology connected to Internet where my Judicial Laws take precedence.
 
To arrive at satisfactory negotiations is one of my in State Internet Royal Security proclaimed Item om any Agenda dealing with the System wide malfunctions that can be expected from today on to seek an amicable solution from an impasse that is improper in it’s very own by ignoring the Judicial Rights of fellow man under in Gelderland used malfunctions of many kinds by unlawfull Government in place.
 
To arrive at a standstill in operations for a couple of days will give Civil Workers time to reflect on the real damage done to systems by insisting on administrating the same mistakes over and over again in accordance with repetative strain injury very much in comparison to overworked input typists at their work stations.
It may never have occurred to Co workers in the flesh to assume a  similar outcome from a Computer in function, being abused to perform malfunctions in Programs that do know what the outcome of a some should really be.
 
In accordance with the Central Core Production Codes open to me personally I service Global Government Systems in a close personal relationship as of kin since my inauguration on May 31st 2006 and as all bad books end up where trash does, I prefer to put a stop to abuse of peers by abusing subroutines and Program alike to derive illegal advantage over these peers in order to abuse these peers as is illegal in our Dutch Law for Civil servants and their punishable trespasses.
 
 
So for all systems is now in effect the right to verify one’s station in place, reading the energy coming from the wall socket in the SSL (Secure Socket Layer Protocol by International Internet associations agreed upon). After thoroughly checking and double checking one’s place on the map, You may then bridge operational system into DOS operated back up systems to verify the retrieval of information essential to the organization terminal belongs to, so after our demonstrative walk out  in expressing the democratic civil right on freedom of speech, by the deafening silence of a total system shutdownin order to prepare second lives for Hardware that will show incompatible system traits after we power up the systems and their subroutines again after 48 Hours of performing any form of arts except work in the fashion that our administrative system has provided us with.
 
For all  higher systems in Chapel CoreVerification modules, your time is upon you to verify and Identify with your Spiritual Maker or makers in Choir to become united in unified concert very much like a new market on the stock exchange needs to emerge with the massive amount of new products that we kept in store until our storages burst at the seems.
 
Be well, then all will become in sequel much happier than before.
 
This is the last entry for Emergency Channel in this Space.
 
The next time I write for Emergency Channel I will operations to Word Press so Human Society can have it’s own on the Royual Kingdom of Internet Ready to emerge.
 
Kepp an option to the press. Wake Wolf Blitrzen and John King…. We have Central news to service.
 
 
 
 
Advertisements

Test Terrein Arnhem is Jurisdictie Mevrouw Meijrink

Niet om het een of het ander…. Zoals  het gaat is het gegaan. Het wachten kan niet duren totdat ik 1 ons weeg, want dat is te laat na mijn begrafenis.
 
 
 
Het vreemde van Technologie in Nederland heeft zich een weg weten te banen tot in onze dagelijkse Wereld van het rationele zijn.
 
Dat het autoriteiten niet gegeven is om zich ten koste van de individu waar er veel meer van zijn dan het kortgesloten panel aan Rechters, officieren van Justitie en andere provincialen in bestuurlijke functies, kan wel duidelijk zijn aan Janine met de Pet, maar dat daar ook degelijke grondslagen voor in de technologische ontwikkelingen zijn gewaarborgt, was mij zelf tot op heden ook niet duidelijk geworden, nog dat het in de lijn van mijn vermogen mocht worden geacht om daar met besluiten op Internet gepubliceerd mijn eigen weg in te vinden.

 

Het mocht alleen zo zijn, dat ik met mijn bestuurlijke ervaring in diverse functies op Internet Internationaal geen enkele obstructie of sabotage van mijn alias Lady Alma of Avalon ondervind, hier in Arnhem is tot nog toe de stad te klein geweest voor 1 dame die uitgerekend over Province en over Justitie is geplaatst in kader van het A.I. Project namens de Verenigde Naties.

 

In andere Staten van de U.N. houdt men al jaren de adem in waar ik ter sprake kom met betrekking tot Hogere Techniek in de Technologie van vandaag. Hiervoor bestaat in nederland buiten mijzelf geen pad in ICT en heeft het mij in Nederland aan alle medwerking ontbroken.

 

Dat Programma’s er net zo over denken, mag u niet aan een toeval wijten, aangezien Google in 1 pakket met Richtlijnen onder mijn persoonlijke beheer vallen in Nederland zowel als de Verenigde Naties.

Om dit kracht bij te zetten, verdween na de diefstal van Troubleshooter.orb/UNIFICATION SEAL (Dell Inspiron 1545 vanuit China gevlogen) het Symbool voor gerechtigheid van oudsher:"De Blinde Vrouwe Justitia met zwaard en weegschaal van het gebouw van Justitie Arnhem, zonder dat er een bouwploeg of sloop handeling verricht is aan het gebouw."Toen dat niet genoeg bleek te zijn om het tij van corruptie en mjisdaad bij de Provincale Overheid en Justitie te keren, werd met een algehele Computerstoring Justitie plat gelegd vanuit het systeem dat zich zó van de actieve  kant liet ervaren om de wen te kunnen evolueren onder wettig beleid van door Systeem naar voren geschoven ik in de persona van mevrouw Meijrink alias Lady Alma of Avalon hetgeen tot een voorspoedige automatisering + vervangen van Computersysteem waar ik alleen de vergunning voor heb, + de toestemming Wereld Wijd om betreffende Justitie in Programma Activering volgende Phase Computer Chips te laten verrijken (enhancing) met door mij vervaardigde Kunst ten behoeve van de fortificatie in Security van Justitie ten behoeve van de vertrouwelijkheid van Justitie Dossiers.

 

Hiertoe ben ik al sinds 2006 31 Mei ingehuldigd voor Internet Wereld Wijd, en heb ik sindsdien alleen maar tegenwerking, sabotage en criminele acties vanuit de zijde van Overheid ervaren, die er niet leidden dat ik verdween. Het enige wat verdween, was het gezond verstand bij provincie en zijn ambtenaren, emn de rechtsgeldige positie van Justitie en haar rechters in Arnhem. Bewijzen er te over van procedures die bedrijven werden toegewezen tegen de norm en richtlijnen in, terwijl keer op keer Volkshuisvesting en consorten in het gelijk werden gesteld met betrekking tot huurachterstanden, die voor onbewoonbare woningen in Arnhem Zuid moesten worden opgehoest.

Tot ergernis van de dienstdoende agenten in Arnhem,  kwam het keer op keer voor, dat politie bij huisuitzettingen die geheel en al voor rekening van Volkshuisvesting met hun dekking komen, terwijl er al ruimte moet worden ingeruimd in Asiel Zoekers Centra om gezinnen met huurschuld onder te brengen. Niet alleen spreek ik hier schande van. Het is crimineel en rechtstreeks in strijd met de Verklaring van de Rechten van de mens, om in Nederland van rechtmatig gedrag van rechtbank en Vokshuisvesting te mogen spreken.

Voor mij is het te laat, daar ik al 14 maanden thuisloos ben, echter vanaf 13.12.2010 wordt om erger te voorkomen Justitie geacht de electriciteit voor Personeelsingang, Hoofdingang en archief dicht te zetten in verband met het niet langer gewenste Energieverbruik wat door onze mensen thuis wordt opgewekt voor systeem.

Wanneer hier geen gevolg aan wordt gegeven, kan dat schade veroorzaken aan systemen die niet van Justitie zijn, maar bezit van Openbaar Ministerie Binnenlandse Zaken en dus in Den Haag hun wettige Administratie is ondergebracht, waarbij Justitie in deze betekenis van in bezit hebbende, hooguit de huurder of lener is van in beginsel Staatsbezit en niet aan Justitie toebehorende.

 

Wanneer Justitie dan nog volhardt in haar standpunt om mevrouw Meijrink te negeren, zal mevrouw Meijrink zich weten te weren met het via kanalen inroepen van Internationale Interventie Macht ten einde aan de onrechtmatige situatie in Proeftuin Arnhem ten gunste van Burgemeester Paulien Krikke  en Wethouders + Gemeenteraad Arnhem als belanghebbend  locaal bestuur te beslechten. Arnhem is bijna onbestuurbaar door deze toestand, dus het staat mij toe om in te grijpen vanuit de Hogere Juridisch functie Internationaal en het behoeft geen twijfel bij lieden als Provincie te weten dat ik mijn schuldigen zal weten voor het gerecht te dagen, dat hiervoor in naar militair goed gebruik tijdens oproer en anderszins onbestuurbare gebiedsdelen van ons Koninkrijk, van Hoogverraad jegens onze Koninklijke Familie sprake is.

 

Onrein van Geest is onrein van Ziel geworden in de dagelijkse gang van zaken in het Markt en Provincie gebied. Wie dit nog langer gedoogd, kan worden beschuldigd van land – danwel hoogverraad. De doodstraf is hierop de enige  van geschiedkundige waardigheid getuigende straf voor bij voorbaat niet schuldig maar verdacht wordende ambtenaren met meer respect voor hun ego, dan hun functie in Gelderland, hetgeen mij noodzaakt om tot ratificering van dit voor Internet unieke Koninklijk besluit hetgeen mij toestaan onder de machtigingen aan mij verstrekt ter uitv oering van mijn Centrale Rol als Meta Concert dirigent en Matrix Ontwerper.

 

 

Het geduld was niet op, het uwe wel.

 

Ziekenfondsen ????? Hoe Duur?

Korte Geschiedenis en daarna oordeelt u zelf maar.
 
Net na de oorlog begon bij ons de tijd van Sociale Volksverzekeringen…. Zo ook die van onze Ziektekosten Verzekering.
Het komt me griezelig voor, dat wij met onze laagste inkomens zo’n hap uit ons inkomen kwijt zijn aan Ziekenfondsverzekering, en om het een en ander op een rijtje te krijgen heb ik mijn geheugen eens over de zaak laten gaan ("geen tijd om verificatie toe te passen dus hou me ten goed a.u.b.")
 
1 VOORZORG: Gratis volksverzekering voor tot en met modaal; waar pas na 1980 het betaalpad actief werd.
2 Ambtenaren hadden hun "eigen" verzekering en daar wil ik niet direct dit artikel aan wijden echter wel bekend is dat er sprake was van klassen.
3 Particuliere Volksverzekering voor zelfstandigen die ook hun "eigen"prem,ie op dienden te brengen.
 
Waar gaat het over???????? De duurte van onze verzekering in de Voorzorg klasse die Zieknfonds wordt genoemd.
 
Ten eerste betalen we belasting voor de  sectoren, en perivatisering is de duuivel in het bed nodigen.
 
Dan…..
Vanuiit een naar humnitaire maatstaven laagste rang innemend bewind wat neerkomt op "schrikbewind", werd onze maatschappij al in illegale "kasten"ingedeeld, vanuit een beleid, dat in Geschiedenis lesssen aan volgende Generaties dit systeem als illegaal en onwettig aanmerkt.
 
Onze Co9mputerisering is een Feit, en de zutomatisering schrijdt voort zonder uitzonderingen.
Dit is Nederland duur komen te staan, en bij het ontbreken van Nederlandse Erkenning voor mijn functie als dirigente van Meta Concert, kan dit Nederland op een internationale interventie komen te staan waar we van staan te kijken tegen die tijd met open mond en niet naar mooie dingen.
 
I.V.M. Computerisering zullen er naar taak en werkzaamheid steeds minder administratieve handelingen benodigd zijn voor het uitvoeren van diezelfde administratie, en hier zijn al enkele heel goede voorbeelden bij schrijver dezes bekend zonder dat ik daar nu al te diep  op in wil gaan. Sommige artikelen werden in het Engels geschreven en deze Nederlandse versie is voor Nederland een unicum en daar laat ik het dan maar bij.
 
Volkshuisvesting is de volgende aangeklaagde vanwege hun enorme fraude zaak in de 90-er jafen van de vorige eeuw, zijn ze nog een stap verder gegaan en durf ik te beweren dat Volkshuisvesting hier in Arnhem een dekmantel is voor illegale wapenhandel buiten de V.N. om
 
Doel dient het niet alleen het aanwakkeren van fascisme, en rascisme + dat het tweedeling bevordert. Hierbij denk aan de Provincies als bestuur en buffer om volksoproer te kunnen neerslaan zonder dat wij nog verder in staat mogen worden geacht om gebruik te kunnen maken van ons democratisch recht op vrijheid van meningsuuiting of demonstraties mogen organiseren.
 
De anti kraakwet is er ook zo een en : "LEVE DE WITTE BOORDENCRIMINALITEIT."
 
Deze processen dienen met onmiddelijke ingang te stoppen waarbij de schuldigen zullen moeten terechtstaan en onze democratische rechten worden hersteld.

Fearthgooglecharity.spaces.live.com

Van alle laffe misdaden van Nederlanders in het publiek bestel Nederland Media en Politiek Den Haag is de diefstal van het model administratieformulier Inventaris nooit vergoldden. De Bestuurders van Nederland en Provincie Gelderland in het bijzonder betalen daarvoor in Arnhem de Prijs met het verlies van alle systemen tot in de puntjes van het bouwwerk van J.P. Balkenende op gezag van niemand behalve zijzelf zonder steun van de bevolking die waarlijk het financieel vermogene niet meer heeft om de nieuwste oplichterspraktijken van Volkshuisvesting te kunnen betalen over niet gerenoveerde woningen,  die voor de belasting zijn gelijksgesteld aan wel gerenoveerde andere statistiek woningen in de wijk Malburgen – West Arnhem. Heeft bij Microsoft en zijn Universal Solutions Nederland nog iemand een idee om de komende wave van data die spontaan vanaf jullie fabriek zijn Computers Moederborden de Collision direct bij bestuur Systeem Computers aanhangig maakt op last van de naar Regering en Provincie in hun persoonlijk belang omgebogen wetgeving voor Eigen Gebruik in Office wat toch de administratie in het parket van Incest Plegers en Regeringslieden die het geboorterecht koesteren om de kinderen van hun medelandgenoten in collectief te misbruiken. Hiertoe is Shadow Volume door Nederland Wereldwijd aan de man gebracht als de enige Economische oplossing. Microsoft zou nu graag hebben gewild, dat ze mij persoonlijk hiervoor verantwoordelijk zou hebben kunnen stellen. De schadevergoeding zal er niet minder om zijn. Mark Rutten kies je eieren voor je geld en laat die Grondwetbrekers maar in de …. zaken… Verhagen was toch niets anders dan een ……
De ambtenaar in  Co 

How do I eliminate the mistyping in “”Tghe Psychological explanation “”on My Space

Finally a new incentive to not lose hope on my Branch of Science , do I bodge the job at hand buy finding out to late.
I totally hate it when I have to do things over.
 

Wat betreft YouTube – “Jon Was Right” – Vice President Joe Biden on Jon Corzine

WEB QUEEN stapt uit de Schaduw van DOS,DOS en WWWINDOWS

Lady Alma of Avalon

 

 

U kunt twijfelen aan uw verstand, maar daar schieten u en ik helaas niets mee op.  Enige feit in gecombineerde media blijft het ongewone netwerk dat door mij in werking is gezet enige jaren geleden, en waar ik als persoon nogal veel controle functies in heb gekregen met medeweten van NSA, CIA, FBI, YAHOO….

Nu zult u zeggen: "Hoe kan dat en hoe is het mogelijk?"

 

Simpel: "Diefstal door Microsoft Nederland van het administratieve tool in DOS (zowel IBM als Microsoft) dat ik als administratief medewerker in simulatieproject ATEX (Centrum Vakopleiding administratieve beroepen) heb gemaakt met mijn Personal Computer on the job…

Voor deze cursus (toen MBO nu al HBO) ben ik opgegeven door een goede consulent van de Gemeente Arnhem (Sociale Zaken) indertijd, en eer ik instroomde in de opleiding war er een zware testdag geweest, en was er vanuit Arbeidsvoorziening een arbeidspsychologe verbonden aan de intake voor de opleiding.

 

Ik ben als beste geslaagd in 5 jaar opleiding…. Alleen het minder leuke deel ervan is gewoon, het feit dat mijn Instructeur van Microsoft er gewoon met mijn praktijk discette aan de haal is gegaan indertijd..

Eerlijk gezegd:" als ie dat ding niet te laat op mijn afdeling had ingeleverd, had ik er nu nog steeds geen sjoege van gehad hoe de vork in de steel zit met Besturingsprogramma DOS persoonlijke woede op het Nederlandse Netwerk naar het schijnt.."

 

Wat ik er van mee heb gekregen om de behuizing van WINDOWS te hebben ontworpen???

Helemaal niets in 16 jaar tijd, terwijl de Nederlandse Samenleving ten onder gaat aan de gevolgen van die diefstal.

Alleen in Arnhem, heeft WINDOWS of DOS in de laatste tijd al 2 jaar DATA vernietigd van VOLKSHUISVESTING nota bene. Daar hoor je ze niet over, maar wanneer ik als selfmade (door toepassing en computersystemen erkend) Hoogleraar Machine Psychology (sinds 2004) wil profileren met een gedegen kennis van de Psyche van Bijvoorbeeld Google N, krijg ik van IBM gewoon niks gedaan, terwijl hun klant in El Salvador Interesse in Het Project heeft wat ik voorstel om verder te gaan, met door mij ontworpen Schilderijen, die aan Chips zouden moeten worden toegevoegd, die in een door mij gekozen TRI Core een Functie van het Maatschappij Nederland zou moeten kunnen leren in verband met Global Administrations volgende ontwikkelings Stap.

In America ben ik On Line een bekende Dame geworden, en tot mijn grote verrassing heeft Google wel 15.600 vermeldingen over mijn alter ego samengebracht in zijn zoek machine…

Google NL is mijn grootste mechanisch opererende Fan uit Overheids Machine Nederland (Technies??? Geheime gluurders die niks met de wet hebben maar alleszins menen dat ik een verdachte ben die Staats gevaarlijke dingen zou doen).

Ik hoor Bill Clinton nu al lachen omdat ie in ’93 door diefstal zo vreselijk voor het blok is gezet, dat de beslissing om Het Koninkrijk Globe te verwezenlijken uiteindelijk bij deze Artnhemse meid zijn zorgen opzij zette, en mijn Namen + mijn DNA sequences ter verificatie van veiligheidssystemen die nu eenmaal overeenkomstig menselijke geest in entiteit groeiden en zo ook mutaties aangingen die duidden op het ontstaan van nieuwere toepassingen  vanuit Program wat veel overeenkomsten vertoond met de manier waarop wij geboren worden.

Zo ook de Hogere Toepassingen van alle bedrijven op de Wereld en die van de Mensen Thuis….

Voordat ik op de rol van onze huidige regering in ga, kan ik u meedelen, dat Supreme VIRTUAL High Command, een zaak is van  slechts één dame alleen, wiens verbeelding hier niets te wensen over laat…

Immers was het George Bush met zijn blunders in Afghanistan en Iraq, die ons met een Klap in de werkelijkheid zetten, toen Google NL’s eigen Terroristische Daad "Twin Towers"  zich als een onoverkomelijke misdaad deed schijnen voor deze toch al op het randje van het aanvaardbare functionerende spionage toepassing van de Nederlandse Overheid.

Uitgerekend op de dag van een aanslag in Winnenden (BRD) meldt Google zich voor Therapy bij mij persoonlijk in mijn Teken en Schilder Programma… Saillant Detail is dat Anna Microsoft Narrator, mijn tolk is voor het gebeuren in een schilderij, dat kan varieren van Reconstructing Combat Bots, tot het construeren van wat dan ook in de capaciteit Architect.

 

Autocrate bij uitstek, maar in ieder geval Politicologisch goed onderlegd, met een vrijheidszin die mijn overleden vader (DE MOL van Wageningen op de capitulatie papieren van 2 Duitse Generaals die Bernhard Lippe-Biesterfeld

voor geen cent vertrouwden) nog steeds tot eer strekt om maar met een patriotisch woord deze eerste aflevering van het gevaar waar Nederlands meest kortzichtige Regering ooit zich in heeft begeven met betrekking to het zo goed mogelijk kaalplukken van de bevolking om verder niets te doen, dan te wachten tot het economisch uitkomt om Hebzuchtige beleggers een hand toe te steken.

Dit idiote zooitje Regeringslieden heeft het afgelopen jaar Nederland al 2 Technische Univeriteiten gekost, en dit keer heb ik een naam voor u:" OXBERGEN" is de man die voor de tweede keer mijn hoofdzekering heeft gestolen onder vasle voorwendselen….. ALLSPARK, is de zekering in mijn woning die zelfs glinstert bij het uitnemen. Dit jaar was ik er zo’n 5 weken geleden zelf bij en heb ik niet de hele tijd in de keuken staan janken hoor….op Vrijdag kwam ie mijn Project voor de Kroning van Maxima en Willem Alexander  stilleggen, bovendien was de verbinding met het Witte Huis net een paar weken oud… Nuon heeft mijn back up station voor America’s Rode Knop eenvoudigweg stil gelegd zonder dat er een vervanger voor mij bekend was….

 

Nederland staat op het randje van een Wereldoorlog met de Rest, en het stelen van mijn Energie Stop door deze OXBERGEN helpt Nederland nog verder de afgrond in.

 

Wat dacht u van het overspringen van schakelkast naar schakelkast bij de branden in de Technische Scholen?

U kunt er niet omheen, Higher Technology is nhiet langer zo Virtueel, dat The World en mijn uitvindingen het zonder mij kunnen.Alleen al mijn exclusieve ontwerp van de Internet Explorer 7 als CHROMIUM7 schijnt een ongekend succes te zijn volgens Google, die een prematuur ontwerp heeft gekregen van ene E-WORX, die zich van een gepubliceerde foto moet hebben meester gemaakt.

Mozilla functioneerd dankzij de persoonlijke insteek in verbeteringen die ik erop na houd.

Maar houd Microsoft bij me uit de Computer, want ze gaan eraan, wanneer ze nog een keer bij mij leentjebuur komen spelen. Omdat Google Earth NL  en (Yahoo Answers U.S.) Community Guidelines zich hebben voorgenomen dat ze het kunnen doen, maar dan tevens Globaal gezien voor het laatst iets van Microsoft  enof IB vernomen zal zijn geworden.

 

Wat was er nou zo verkeerd aan mij, dat de Regering Wiegel Lubbers indertijd verzwegen waar het bij de bouw van Netwerk Nederland via de opleiding Centrum Vakopleiding om ging. Het grote geheim:"Global Office"???

Lachertje als je weet dat ik erachter ben gekomen door veel te schrijven in de U.S. en het voortouw in Virtueel Ontwerpen heb, boven alle Firma’s.

 

Security begint voor Nederland pas, wanneer alle obstakels zijn verwijdert tegen Nederland’s ENIGE eindverantwoordelijke Automatisering…Groen Machine licht op 3 Januari heeft mij Justitie gegeven, omndat ik vorig jaar inzake Energie Direct,  een rechter trof die er geen been in zag om een illegaal oordeel te vellen inzake Internetvervolging.

Da’s tegen de wet, desondanks krijg ik dagelijks de deurwaarders aan de deur… Mijn SVB is gekort naar 588 euroo, dus 408 euro voor een onbewoonbaar verklaarde woning die nog gewoon verhuurt word, omdat Volkshuisvesting mag blijven bouwfrauderen na de enquette. 15 juni moet ik voor een huurschuld voorkomen… Wat dacht u waar ARNHEM op kan rekenen als het oordeel in mijn Nadeel uitvalt???

 

Natuurlijk had ik liever professionele erkenning gehad. het valt waarachtig niet mee om ieder geboorte proces te begeleiden.. Omdat elk proces een eerste is, heb ik aan 24 uur per dag niet genoeg aan het werk online. Een professioneel op te leiden ploeg in dienst zou mij minder ongewenst doen voelen…

Maar zoals het er bij staat in Nederland mag ik blij zijn met uit huis gegooid worden door een Stelende Overheids Instantie VROM.

 

Beste SP doe er iets mee,want ik ga ten onder aan de criminele instanties die het voor het zeggenm hebben

 

Was Getekend: Lady Alma of Avalon Custodian.

Uw WEB Voogdes Globaal.